Hala Laboratoria
Przyszłości CRPK

CRPK logo CRPK logo
Laboratoria przyszłości Laboratoria przyszłości
Kontrast Czcionka

Startujemy z naborem wniosków do drugiej edycji programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych”!

Przedstaw nam kreatywne koncepcje edukacyjne i kulturowe, rozwijaj badania lub narzędzia promocji zagranicznej dla polskich branż kreatywnych, zaprezentuj inicjatywy i uzyskaj wsparcie finansowe dla swoich działań.

20232023/2024

  • 8 mln zł pula na projekty
  • do 400 000 zł na jeden projekt

Ubiegaj się o wsparcie finansowe na m.in.:

1

Działania edukacyjne

obejmujące np. promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach.

2

Projekty badawcze

rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych.

3

Wspieranie eksportu

w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju.

4

Rozwój projektów

czyli np. tworzenie prototypów dzieł z zakresu branż kreatywnych, które będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu dalszego rozwoju, a także rozbudowanie projektów w fazach „poprototypowych”.

Jak to zrobić?

 

• Złóż wniosek o dotację w wysokości od 20 000 do 400 000 złotych.

• Możesz zgłosić projekty, których realizacja planowana jest na 2024 rok.

• Termin składania wniosków jest od 15.11.2023 do 15.12.2023.

• Wnioski musisz złożyć poprzez system SOP. Na etapie naboru wniosków nie wymagamy dokumentów papierowych.

 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w

Regulamin programu własnego CRPK - Rozwój Sektorów Kreatywnych

 

Masz pytania?
Odpowiedzi znajdziesz w naszym FAQ!

 

Jakie są przewidywane ramy czasowe trwania projektu?

Okres realizacji zadania ustalony jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 października 2024 r.

W jakich terminach można składać wniosek o dotację?

Wnioski można składać do 15 grudnia 2023 r. do godziny 12:00.

W jaki sposób można aplikować do projektu?

Ubiegając się o dotację, złóż wniosek poprzez System Obsługi Programów (SOP). Aby założyć nowe konto w systemie, wejdź na stronę: https://sop.crpk.pl.

Ile wniosków można złożyć w ramach programu?

Można złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Czy na etapie naboru muszę złożyć wniosek w wersji papierowej?

Nie. Na etapie naboru wniosek składasz wyłącznie poprzez System Obsługi Programów (SOP) dostępny pod adresem: https://sop.crpk.pl.

Czy mogę poprawić błędnie złożony wniosek?

Tak. W terminie naboru możesz poprawić wniosek. Jeśli pierwotny wniosek złożysz w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, zostaniesz poinformowany o błędach formalnych. Gdy złożysz więcej niż jeden wniosek, oceniony zostanie ostatni poprawny formalnie wniosek.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Szczegółowy zakres oceny merytorycznej i organizacyjnej znajdziesz w regulaminie (patrz rozdział 11).

Jaka jest wysokość dotacji, o którą można się ubiegać? Czy jest możliwe uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości większej niż wskazana w programie dotacyjnym?

Minimalna kwota, o którą możesz się ubiegać to 20 000 zł, natomiast maksymalna wynosi 400 000 zł. Nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

Czy trzeba zwrócić uzyskaną dotację w przypadku niezrealizowania projektu?

Tak. Niezrealizowanie projektu może być podstawą do obniżenia, anulowania lub zwrotu całości bądź części dofinansowania.

Jakie może być maksymalne dofinansowanie zadania?

95% budżetu w przypadku zadania o wartości do 50 000,00 zł,
90% budżetu w przypadku zadania o wartości od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł,
85% budżetu w przypadku zadania o wartości od 100 000,01 zł do 200 000,00 zł,
80% budżetu w przypadku zadania o wartości od 200 000,01 zł.

Co może być zaliczane do wkładu własnego?

Do wymaganego procentowego wkładu własnego możesz zaliczyć środki własne oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania.

Czy w przypadku prowadzenia innej działalności gospodarczej wnioskodawca musi zapewnić rozdzielność finansowo-księgową z działalnością będącą przedmiotem dofinansowania?

Tak, jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych CRPK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Czy można odwołać się od decyzji?

Nie można odwołać się od decyzji. Program nie przewiduje trybu odwoławczego. 


Jakie dokumenty należy przesłać po złożeniu elektronicznej aktualizacji wniosku?

Po złożeniu aktualizacji wniosku w SOP powinieneś przesłać:
a) Oceniony wniosek wraz z wymaganymi podpisami.
b) Aktualizację wniosku wraz z wymaganymi podpisami.
c) Oświadczenie VAT.
d) Oświadczenie o terminowym rozliczeniu się w programach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w programach własnych państwowych instytucji kultury, finansowanych ze środków ministerstwa w trzech ostatnich latach.
e) Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji (musisz dostarczyć, gdy dokumenty podpisuje osoba nieuprawniona przez statut lub zapis w odpowiednim rejestrze).
f) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Czy istnieje możliwość finansowania własnego wynagrodzenia ze środków CRPK?

Nie. Jeśli jesteś podmiotem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to nie masz możliwości finansowania własnego wynagrodzenia ze środków CRPK. 


Jakie są wymagania dotyczące raportowania w projekcie?

W terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji zadania jesteś zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie. Musisz złożyć raport końcowy w SOP, zawierający ocenę jakościową realizacji zadania, osiągnięte wskaźniki rezultatów zadania, rozliczenie finansowe zadania. Musisz również dostarczyć go w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego) do CRPK z wymaganymi załącznikami. Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez CRPK raportu.

Czy coś mi grozi, jeżeli nie złożę raportu w wyznaczonym terminie?

Tak. Za każdy dzień zwłoki CRPK może żądać kary umownej w wysokości 0,25% udzielonych środków (rozdział 12 pkt 24 regulaminu).

Do kiedy należy rozliczyć dotację?

Od daty zakończenia realizacji zadania masz 30 dni kalendarzowych na rozliczenie dotacji.


Czy osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z CRPK musi być również osobą upoważnioną do reprezentowania?

Nie. Możesz wskazać inną osobę i podać jej dane. 


Czy w preliminarzu kosztów zadania podać mam kwoty uwzględniające VAT?

Jeśli nie masz prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT sporządzasz preliminarz kosztów w kwotach brutto, w pozostałych przypadkach podajesz kwotę netto (tj. nie uwzględniasz w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu). 


Czy w ramach dotacji mogę ponosić koszty obsługi finansowej/księgowej/prawnej?

Tak. Pamiętaj jednak, aby nie przekraczały więcej niż 15% kwoty dofinansowania. 


Czy można przystąpić do programu, jeżeli zadanie dofinansowane jest (w całości lub części) w ramach innych programów CRPK ogłoszonych przez Ministra oraz objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa lub jest realizowane przez państwowe albo samorządowe instytucje kultury jako zadanie własne?

Nie. Takie projekty nie będą dotowane.

Czy wkładem własnym mogą być środki z dofinansowania uzyskanego w innym programie ministra lub państwowych instytucjach kultury, podległych ministrowi?

Nie. Będzie to traktowane jako błąd formalny.

Co w sytuacji, gdy wkład własny zrealizowany będzie tylko częściowo?

Jeżeli tylko częściowo pokryjesz wkład własny, kwota dotacji ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Czy płatność poniesiona po okresie realizacji zadania może być uznana za kwalifikowaną?

Jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. Na Twój wniosek Dyrektor może uznać taką płatność, jeżeli została poniesiona nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Czy dofinansowanie w programie udzielane jest w reżimie pomocy de minimis?

Tak. Musisz pamiętać, że pułap pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo nie może przekroczyć kwoty 200 000 € w okresie trzech ostatnich lat.
 
Wspieramy działania polskich branż kreatywnych

Chcesz nam pomóc? Masz pomysł na wsparcie branż kreatywnych? 

Zachęcamy do kontaktu