Hala Laboratoria
Przyszłości CRPK

CRPK logo CRPK logo
Laboratoria przyszłości Laboratoria przyszłości
Kontrast Czcionka

Polityka prywatności

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Serwis (w tym Użytkowników serwisu) przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Serwis (w tym Użytkowników serwisu) jest Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (CRPK) z siedzibą przy ul. Mińskiej 65, 03-828 Warszawa (zwane dalej „Administratorem”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe to: Agata Iwaszko, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak: wykorzystywanie plików cookies i korzystanie z narzędzi internetowych zapewniających działanie strony internetowej, obsługa procesów reklamacyjnych oraz ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane mogą być również wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. podmiotom przetwarzającym je na zlecenie CRPK, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz CRPK w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z CRPK;
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe Użytkowników i innych osób odwiedzających Serwis nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy poza przekazywaniem zapisanych plików cookies. 

 

Okres przetwarzania danych:

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

  1. przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje cele, o których mowa powyżej,
  2. przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń,
  3. w przypadku przetwarzania danych do celu kontaktu, do czasu załatwienia sprawy, z jaką zwrócił się Użytkownik lub do wycofania zgody w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO. Ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby odwiedzającej stroną (w tym użytkownika) lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody, która jest podstawą przetwarzania danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

 

Wspieramy działania polskich branż kreatywnych

Chcesz nam pomóc? Masz pomysł na wsparcie branż kreatywnych? 

Zachęcamy do kontaktu